Hoofdsponsors

  5-mei 6-mei 7-mei 8-mei
Knobbelzwaan
Kolgans    
Grauwe gans
Grote canadese gans
Brandgans
Bergeend
Nijlgans
Wilde eend
Krakeend
Pijlstaart  
Slobeend
Smient  
Wintertaling
Zomertaling  
Kuifeend
Fazant
Fuut
Dodaars    
Aalscholver
Grote zilverreiger  
Blauwe reiger
Ooievaar  
Visarend  
Zeearend    
Bruine kiekendief
Buizerd
Sperwer  
Havik  
Torenvalk
Meerkoet
Scholekster
Kluut  
Kleine plevier    
Bontbekplevier  
Zilverplevier    
Kievit
Bonte strandloper      
Bosruiter    
Oeverloper
Tureluur
Zwarte ruiter    
Groenpootruiter
Wulp    
Kemphaan      
Kokmeeuw
Stormmeeuw  
Zwartkopmeeuw  
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Visdief
Stadsduif
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek  
Gierzwaluw
Boerenzwaluw
Oeverzwaluw
Huiszwaluw
Grote bonte specht
Veldleeuwerik
Graspieper
Witte kwikstaart
Gele kwikstaart
Heggenmus
Roodborst
Nachtegaal
Gekraagde roodstaart  
Blauwborst    
Roodborsttapuit
Zanglijster
Merel
Tuinfluiter
Zwartkop
Grasmus
Rietzanger
Cetti's zanger
Kleine karekiet
Fitis
Tjiftjaf
Goudhaan    
Winterkoning
Koolmees
Pimpelmees
Staartmees  
Boomkruiper
Ekster
Gaai
Kauw
Roek      
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Goudvink      
Rietgors
Lepelaar
Boomvalk    
Slechtvalk    
Grutto  
Ijsvogel  
Groene specht    
Tapuit    
Zwarte roodstaart      
Grote lijster      
Braamsluiper      
Snor    
Grauwe vliegenvanger      
Matkop    
Boomklever      
Wielewaal      
Soepgans
Soepeend
Blauwe kiekendief      
Nonnetje      
Ringmus    
Dwergmeeuw      
Kleine zilverreiger      
Regenwulp      
Grote mantelmeeuw    
Pontische meeuw      
Tafeleend    
Waterhoen      
Watersnip    
Sprinkhaanzanger    
Middelste zaagbek      
Zwarte stern      
Temminck strandloper      
Kleine strandloper      
Rosse grutto      
Goudplevier      
       
Totaal: 134 Soorten!