Hoofdsponsors

Weidevogelbescherming.

Het project voor weidevogelbescherming biedt weidevogels als de Grutto, Wulp, Kievit en Scholekster ieder jaar de gelegenheid hun jongen veilig groot te brengen. In nauwe samenwerking met agrariërs en vrijwilligers is de werkgroep zeer intensief bezig de nesten van deze vogels elk jaar te beschermen. De resultaten van deze bescherming worden ieder jaar verzameld en opgestruurd naar het IKL ( Instandhouding Kleine Landschapselementen ). Deze instantie Coördineert de activiteiten ter bescherming van de weidevogels. Door grondig onderzoek kan men vaststellen of de populatie van bepaalde weidevogels is toegenomen, afgenomen of gestabiliseerd.

kievit grutto

 Kievit                                                        Grutto

 

Dat weidevogelbescherming zeer noodzakelijk is bewijzen de landelijke cijfers; van het aantal Grutto's dat in Nederland broeddein de jaren 80, naar schatting 85.000-100.000 broedparen, waren in het jaar 2000 nog slechts 46.000 broedparen over en dat aantal blijft fors afnemen. Rond 1970 betrof het aantal Veldleeuwerikken in Nederland nog 500.000 à 750.000 broedparen. Tussen 1998-2000 waren dit er nog slechts 50.000 a 70.000. Het is dus niet verwonderlijk dat beide vogels op de Rode lijst geplaatst zijn door Vogelbescherming Nederland. Er staan echter nog meer weidevogels op deze lijst zoals de Kemphaan, de Tureluur, het paapje, de Slobeend en Gele Kwikstaart. Door goede samenwerking tussen vrijwilligers, agrariërs, natuurbeschermingsorganisaties en overheid kan deze negatieve tendens doorbroken worden. Dit kan op landelijke schaal, maar is ook op regionaal gebied van cruciale betekenis. Het is dus niet alleen kommer en kwel, door het uitvoeren van goede beschermingsactiviteiten kunnen de weidevogels deel blijven uitmaken van ons mooie cultuurlandschap.

De Coördinator van dit project is dhr. A. Selten.   toon1

 

Voor meer informatie over weidevogelbescherming verwijzen we u door naar de website van SOVON. 

 

Ook wordt vogelwerkgroep 't Hökske geholpen door een aantal vrijwilligers:

Jac Aerts - Sevenum

Dré Lenders - Evertsoord

Jan van Rens - Sevenum

Jan Rijs - Sevenum