Hoofdsponsors

Watervogeltelling totaal 2016              
Soort Jan Febr. Maart April. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal
Aalscholver 11 12 11 22 12 12 19 14 0
Blauwe reiger 4 13 4 4 11 11 8 10 65
Boerengans 14 8 12 12 9 10 12 12 89
Boerenzwaluw X
Boomklever X X
Boomkruiper X X
Brandgans 7 55 40 2 104
Brilduiker 3 4 6 13
Buizerd X X X X X X X X 0
Dodaars 3 3 1 16 2 8 6 39
Ekster X X X X X X X X
Fazant X X x X X X
Fitus X X
Fuut 1 2 5 9 12 1 4 4 38
Gaai X X X X X X X X
Geelgors x X
Grasmus x
Graspieper X x
Grauwe gans 565 1060 172 207 775 1280 2328 1909 8296
Groene specht X X X X X X
Groenling X X X X
Grote bonte specht X X X
Grote Canadese gans 7 4 3 23 37
Grote Lijster X X X X
Grote zaagbek 1 3 4
Grote zilverreiger 2 3 1 2 1 5 2 16
Havik x
Heggenmus x X X
Holenduif X x X x X X X X
Houtduif X x X x X X X X
Hybride gans 1 1 2 1 2 7
Huismus X X X x X X
Indische gans 1 5 6
Ijsvogel 2 5 1 1 1 10
Kauw X x X x X X X X
Keep X
Kievit 61 12 9 81 60 55 278
Klapekster X
Kleine plevier 2 2
Kneu X x
Knobbelzwaan 6 32 20 26 7 25 10 1 127
Kokmeeuw 170 789 44 5 158 375 193 400 2134
Kolgans 107 785 230 14 1265 2840 5241
Koolmees X X x X X X X
Koperwiek
Krakeend 25 53 29 25 60 5 22 40 259
Kramsvogel X X X X
Kuifeend 8 44 42 18 4 11 127
Mandarijneend 1 2 25 7 35
Meerkoet 65 31 8 7 76 82 10 6 285
Merel X X X x X X X X
Nijlgans 4 13 8 25 33 162 120 22 387
Oeverzwaluw x
Patrijs X X
Pimpelmees X X X x X X
Putter X x X X X
Rietgans toendra 44 44
Roodborst X X X x X X X
Roodborsttapuit x X
Scholekster 6 4 10
Slobeend 9 9
Smient 192 94 41 24 80 375 806
Soepeend 22 17 15 10 33 38 34 16 185
Sperwer
Spreeuw X X X x X X X x
Staartmees X
Steenuil X
Stormmeeuw 1 1 2
Tafeleend 3 3 7 5 18
Tjiftjaf x
Torenvalk X X x x x x x 0
Turkse tortel X X X x X X X x
Veldleeuwerik X X x X X
Vink X X X x X X X x
Waterhoen 1 2 1 3 1 8
Wilde eend 150 210 95 29 211 214 265 414 1588
Winterkoning X X X X X
Wintertaling 5 2 2 16 45 8 78
Witte kwikstaart x X
Zanglijster X X
Zilvermeeuw 1 2 1 4
Zwarte kraai X X X x X X X x
Zwarte mees X
Zwartkop x
Zwarte zwaan 0
Totaal 1377 3245 759 420 1569 2341 4588 6161 20460