Wat is het lot van de Zomertortel? | 28 mei 2017

De Zomertortel beter bekend als Tortelduif (niet te verwarren met de Turkse Tortel) komt om deze tijd terug van het winterverblijf in Afrika. Ouderen onder ons zullen zich deze herinneren als een zeer algemene vogel van het platteland en we hoorden ze overal koeren. In de zeventiger jaren verbleven er ’s zomers 35.000 tot 50.000 paar in ons land. 20 jaar later was de populatie gekrompen tot 10.000 á 12.00 paar. Van 2013 tot 2015 is er onderzoek gedaan naar de aantallen en soorten vogels die in ons land broeden voor een nieuwe broedvogelatlas. Hieruit is gebleken dat er momenteel maar ± 2.000 paar nog in ons land broeden. Ze zijn dus hard op weg uit ons land te verdwijnen. Maar niet alleen in ons land is dit het geval. Ook in andere west Europese landen waar ze vroeger veel voorkwamen is dit hetzelde. Wat is de oorzaak voor deze achteruitgang? Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Dit zijn o.a. de intensieve landbouw. Doordat alles grootschaliger is geworden verdwijnen veel broedgebieden. Wallen en kleine bosjes zijn verdwenen. Maar hiermee zijn ook veel akkerranden verdwenen. En daarmee stroken met onkruid. Duiven zijn uitsluitend zaadeters en hebben behoefte aan veel onkruidzaden. Ook is graan veelal verdrongen door maïsakkers. Maar zeker niet alleen de landbouw heeft aan de teruggang bijgedragen. Met name de jacht is in veel Europese landen op deze vogels nog toegestaan. Vooral Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië zijn koplopers als het om afgeschoten tortels gaat. Door deze en andere landen worden vele honderdduizenden duiven afgeschoten. Ook in hun overwinteringsgebied in Afrika met name in de Sahel verblijven ze dan, wordt het voor deze vogels steeds moeilijker door voedselgebrek, gebrek aan water en goede slaapplaatsen, maar ook door de jacht sterven hier duizenden tortels. Helaas wordt er ook daar volop op gejaagd. Er zijn zelfs Europese reisorganisaties die adverteren met tortelduivenjacht naar de gebieden zowel in Afrika als naar foerageer en slaapgebieden in Europa, als ze op trek zijn van Afrika naar de broedgebieden en omgekeerd. Het is daar dan gewoon prijsschieten. Als Eu moet in elk geval aan deze praktijk een halt worden toegeroepen, evenals de jacht op andere trekvogels. Bovendien zullen we ook in eigen land maatregelen moeten nemen om hier meer leefgebied en voedsel gebieden te creëren om de teruggang een halt toe te roepen. In Engeland heeft men hiertoe al maatregelen genomen en randen en percelen ingezaaid met plantensoorten die al vroeg in het voorjaar zaad geven zoals bijvoorbeeld duivenkervel. Ook vogelbescherming Nederland wil op kleine schaal volgend jaar in Zeeland gaan experimenteren. We zullen in elk geval iets moeten ondernemen om deze mooie duif met zijn zacht koerend geluid voor ons land te behouden. Daarvoor moet allereerst een einde komen aan de jacht langs hun hele trekroute en in het overwinterings gebied. In eigenland zullen we ook ruimte moeten scheppen waar ze kunnen broeden en foerageren.

 

Tot volgende keer Toon Selten

Top