Weidevogelbescherming | 2 april 2017

U zult het ongetwijfeld vanuit de media vernomen hebben. Het aantal boerenlandvogels is met ruim twee en een half miljoen afgenomen ten opzichte van de jaren 60 van de vorige eeuw. Dit is 70% gemeten over heel Nederland. Hierbij zijn ook de gebieden meegerekend waar door bijzondere maatregelen te treffen, de stand voor een gedeelte weer bijna op het oude niveau is. Dit is met name op de veenweide gronden waar door subsidies van het rijk en andere instanties op een meer traditionele manier het land bemest wordt, de grondwaterstand verhoogd is, en een aangepast maaibeheer geldt. In onze omgeving en in het algemeen op de zandgronden is de stand nog veel meer afgenomen. Hiermee zijn niet alleen de specifieke weidevogels bedoeld zoals we ze hier kennen, Kievit, Grutto Wulp en Scholekster, Maar waar zie je nog de Patrijs, afgenomen met 93%. de Veldleeuwerik, afgenomen met 62% of hoor je nog de Zomertortel, afgenomen met 92%. Je maakt er elkaar op opmerkzaam als je ze hoort of ziet, terwijl hun aanwezigheid vroeger heel gewoon was. Het hoorde er gewoon bij. Nu ligt natuurlijk niet alle schuld alleen bij de moderne landbouw. Ook het ontrekken van landbouwgrond voor woningbouw, wegen en industrie heeft hier aan bijgedragen. Uit eigen ervaring weet ik dat we op de plaats waar zich nu Tradeport west bevindt we een zeer goed weidevogelgebied hadden. We kunnen de tijd niet terugdraaien, maar willen we nog enige boerenlandvogels behouden, dan zal er toch wat moeten gebeuren. Kan er niet wat meer gebruik gemaakt worden van “Bloemrijke akkerranden” op wat onrendabele stukken of natte percelen. Of het bermen maaien zeker in het buitengebied te beperken. In de provincie Groningen is men een project met brede akkerranden gestart, ten behoeve van de Grauwe kiekendief die daar nog voorkomt. Dit heeft niet alleen resultaat voor de Kiekendief maar het blijkt ook dat de andere akkervogels er van profiteren. Ook in Limburg waar men jaren geleden bij Sibbe een hamster reservaat gemaakt heeft, zitten ook volop Veldleeuweriken en Patrijzen. Op de openingsavond voor weidevogelbeschermers door het IKL kwam naar voren dat in Limburg, Nederweert nog de enige gemeente was waar van een redelijke weidevogelstand gesproken kon worden. Laat dat nu ook de gemeente zijn waar een tiental jaren geleden het bermen maaien zoveel mogelijk is beperkt waarna als snel werd geconstateerd dat een aantal vogels daarna was toegenomen, met name de Roodborsttapuit. Blijkbaar profiteren er ook de weidevogels van. Dit is niet zo raar als men bedenkt dat de kuikens van deze vogels het moeten hebben van insecten als voedsel. Deze insecten vindt men met name in lange vegetatie en op bloemen. En die vindt je tegenwoordig bijna nooit in weilanden laat staan op akkers. Daarom maai geen bermen of slootkanten als het niet strikt noodzakelijk is. Vraag je af of een beetje onkruid op de akker zo nadelig is. We zijn weer begonnen met weidevogelbescherming. De eerste Kievit eieren zijn twee weken geleden al gevonden op een perceel op het Kleef. We doen ons best om het beetje wat er nog is te behouden, maar als de kuikens uit komen en er is geen voedsel dan worden er geen groot en is alle moeite voor niets geweest.

 

Tot volgende keer Toon Selten.

Loop u mee op 17 april 2e Paasdag? Wandeling start om 9.00 uur bij de parkeerplaats bij Aan de Drift op de Lorbaan. Tot dan!

Top