Vogeltellingen Elsbeemden 2017 | 1 juli 2017

Dit jaar hebben we weer volop broedvogels geteld in de Elsbeemden. Door een 14-tal tellingen hebben we alle vogels geteld die min of meer territoriaal gedrag vertonen. Dit varieert van de aanwezigheid van de vogel tot net uitgevlogen jongen. Alle tellingen worden door Sovon geclusterd, waardoor er een benadering komt van het aantal broedgevallen. Het moge duidelijk zijn dat het zien van net uitgevlogen jongen meer waarde heeft dat puur en alleen het één keer zien van een vogel. We moeten de telling formeel nog afronden, dus mag ik alleen nog maar de voorlopige cijfers geven. Dit jaar bracht een aantal tegenvallers. Opvallend was het zeer geringe aantal nachtegalen. De Elsbeemden is een van de, zo niet de meest intensieve gebieden met nachtegalen in Limburg. De laatste jaren tellen we er tussen de 7 en de 10. Dit jaar bleven we op 3 steken. Het begon veelbelovend, want ik had de eer om de eerste nachtegaal van Limburg waar te nemen. Maar daarna viel het stil. Wat heel goed mogelijk is, dat we bij de tellingen wel de pech hadden dat we erg veel koude ochtenden hebben gehad (met vorst). De ervaring leert dat de vogels dan toch minder actief zijn (energie sparen). Later toen het warmer werd, was het al te laat om de nachtegaal te horen. Half april tot half mee zingt hij namelijk het meest. Daarna zingt hij sporadisch en aangezien het een schuwe onopvallende vogel is, wordt het dan erg lastig om hem waar te nemen. Ook opvallend weinig sprinkhaanzangers dit jaar, met maar één waarneming ten opzichte van 4 à 5 de voorgaande jaren. Hier zijn dezelfde mogelijke verklaringen voor te geven als bij de nachtegaal. Maar we hebben gelukkig ook diverse meevallers. Zo hadden we sinds vele jaren weer een aantal keren een koppeltje mandarijneenden. Het mannetje is een pracht om te zien. Oorspronkelijk komt deze eend niet in Nederland voor; alleen in gevangenschap. Maar zo nu en dan ontsnappen er eenden en deze kunnen goed overleven in het wild. Inmiddels begint er toch een aardige populatie te ontstaan. Graag hadden we dit koppeltje met kuikens gezien, maar helaas weten we niet zeker of ze er gebroed hebben. Ook het aantal roofvogels is mooi. De buizerd heeft er zeker gebroed, maar ook wespendief, sperwer en boomvalk hebben zich dermate laten zien, dat we hier ook rekenen op broedgevallen. Sinds enkele jaren is de kievit ook weer terug in het gebied. In het begin zaten er 3 koppels die waarschijnlijk kuikens hebben gehad. Plotseling was echter alles weg en jonge kieviten hebben we helaas niet mogen zien. Aangezien de vos ook regelmatig in dit gebied rond loopt, vrees ik het ergste. Tot slot weer een mooi aantal kleine karekieten, bosrietzangers, roodborsttapuiten, geelgorzen, zwartkoppen, grasmussen, etc. Opvallend ook het vele malen zien en horen van de prachtige goudvink. En gelukkig jodelde de wielewaal er ook weer.

 

Kortom, wederom een boeiend jaar in de Elsbeemden. Ieder jaar weer leuke tellingen, maar helaas ook tegenvallende tellingen.

Het blijft natuurlijk natuur. Ik ben benieuwd wat volgend jaar gaat brengen.

John Raedts

Top