Vogellijst Biesbosch 2017

  5-mei 6-mei 7-mei 8-mei                                                                                       
Knobbelzwaan          
                               
Kolgans                          
Grauwe gans                                          
Grote canadese gans                                          
Brandgans                                          
Bergeend                                          
Nijlgans                                          
Wilde eend                                          
Krakeend                                          
Pijlstaart                                  
Slobeend                                          
Smient                                  
Wintertaling                                          
Zomertaling                                  
Kuifeend                                          
Fazant                                          
Fuut                                          
Dodaars                          
Aalscholver                                          
Grote zilverreiger                                  
Blauwe reiger                                          
Ooievaar                                  
Visarend                                  
Zeearend                          
Bruine kiekendief                                          
Buizerd                                          
Sperwer                                  
Havik                                  
Torenvalk                                          
Meerkoet                                          
Scholekster                                          
Kluut                                  
Kleine plevier                          
Bontbekplevier                                  
Zilverplevier                          
Kievit                                          
Bonte strandloper                  
Bosruiter                          
Oeverloper                                          
Tureluur                                          
Zwarte ruiter                          
Groenpootruiter                                          
Wulp                          
Kemphaan                  
Kokmeeuw                                          
Stormmeeuw                                  
Zwartkopmeeuw                                  
Zilvermeeuw                    
                     
Kleine mantelmeeuw                                          
Visdief                                          
Stadsduif                                          
Holenduif                                          
Houtduif                                          
Turkse tortel                                          
Koekoek                                  
Gierzwaluw                                          
Boerenzwaluw                                          
Oeverzwaluw                                          
Huiszwaluw                                          
Grote bonte specht                                          
Veldleeuwerik                                          
Graspieper                                          
Witte kwikstaart                                          
Gele kwikstaart                                          
Heggenmus                                          
Roodborst                                          
Nachtegaal                                          
Gekraagde roodstaart                                  
Blauwborst                        
Roodborsttapuit                    
                     
Zanglijster                                          
Merel                                          
Tuinfluiter                                          
Zwartkop                                          
Grasmus                                          
Rietzanger                                          
Cetti's zanger                                          
Kleine karekiet                                          
Fitis                                          
Tjiftjaf                                          
Goudhaan                          
Winterkoning                                          
Koolmees                                          
Pimpelmees                                          
Staartmees                                  
Boomkruiper                                          
Ekster                                          
Gaai                                          
Kauw                                          
Roek                  
Zwarte kraai                                          
Spreeuw                                          
Huismus                                          
Vink                                          
Kneu                                          
Putter                                          
Groenling                                          
Goudvink                  
Rietgors                                          
Lepelaar                                          
Boomvalk                          
Slechtvalk                          
Grutto                                  
IJsvogel                                  
Groene specht                          
Tapuit                          
Zwarte roodstaart                  
Grote lijster                  
Braamsluiper                  
Snor                          
Grauwe vliegenvanger                  
Matkop                          
Boomklever                  
Wielewaal                  
Soepgans                                          
Soepeend                                          
Blauwe kiekendief                  
Nonnetje                  
Ringmus                          
Dwergmeeuw                  
Kleine zilverreiger                  
Regenwulp                  
Grote mantelmeeuw                          
Pontische meeuw                  
Tafeleend                          
Waterhoen                  
Watersnip                          
Sprinkhaanzanger                          
Middelste zaagbek                  
Zwarte stern                  
Temminck strandloper                  
Kleine strandloper                  
Rosse grutto                  
Goudplevier                  
           
Totaal: 134 Soorten!          

Terug