Blauwe kiekendief lezing | 30 maart 2017

 

De kiekendief op de Meinweg, wat doet die daar precies?

Over deze vraag gaat de lezing op 5 april bij de Sevewaeg in Sevenum. Ernest van Asseldonk van de Stichting Koekeloere zal op deze vraag antwoord geven tijdens de lezing. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

 

Stichting Koekeloere, opgericht in 2007, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Ze houdt zich al bijna 7 jaar bezig met de Blauwe kiekendieven. Deze vogel is een echte wintergast in Nationaal Park de Meinweg. Enkele jaren geleden zijn verschillende vogels gezenderd en de lezing gaat over de resultaten van meerjarige tellingen van kiekendief slaapplaatsen op de Meinweg, gecombineerd met resultaten van vijf GPS gezenderde vrouwtjes. Deze vrouwen zijn op één van de slaapplaatsen geringd en van zender voorzien zodat we weten waar ze ’s winters foerageren en ’s zomers broeden. Door de zendering zijn ook de trekroutes van deze dames zo blootgelegd. Iets wat mooie resultaten heeft opgeleverd. Ernest Asseldonk en Peter Heuts houden zich al jaren hiermee bezig en door hun ervaring in staat om een mooie lezing te geven over de resultaten. Wilt u alvast wat meer weten? Ga dan naar de site www.stichtingkoekeloere.nl waar u door verder te klikken meer informatie kunt vinden over dit onderzoek.

 

De avond is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Deze zal in zijn geheel gaan naar stichting Koekeloere. Hiermee kunnen zij hun werk verder voortzetten. Hopelijk mag ik u begroeten op 5 april a.s. in Sevenum.

 

Met vriendelijke groeten, Ton Hagens

 

Blauwe kiekendief

Veel mensen hebben meer belangstelling voor roofvogels dan andere vogels. Waarschijnlijk komt dit omdat ze dikwijls wat geheimzinnig overkomen. We weten er nog niet zo veel van. Hun nesten zijn goed verborgen als ze op de grond broeden. Als ze hoog in de bomen broeden zijn ze onbereikbaar om er een blik in te werpen. De laatste jaren is daar wel verandering in gekomen dankzij webcams die geplaatst zijn, denk maar eens aan “Beleef de lente”. Op buitenlandse sites komen nog meer roofvogels in beeld dan onze uilen en slechtvalk op “Beleef de lente”. Toch willen we er altijd meer van weten. Een van deze roofvogels waar we eens nader het licht op laten schijnen middels een lezing op 5 april door de heren Peter Heuts en Ernst Asseldonk is de blauwe kiekendief.

blauwekiek Geert Lamers

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) Foto: ©Geert Lamers

 

De blauwe kiekendief is een flinke roofvogel, die je kunt herkennen aan de lange vleugels en staart en aan de lage glijvluchten met in ondiepe omhooggehouden vleugels. Het mannetje en vrouwtje verschillen aanzienlijk in verenkleed. Het mannetje is kleiner (altijd bij roofvogels) en heeft een grijsblauwe kop, rug en staart. De donkere achterrand van de vleugels, de brede zwarte vleugelpunten zijn goede kenmerken. Het vrouwtje is bruin gestreept. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die bij zowel mannetje als vrouwtje in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt.

blauwe kiek man Geert Lamers

Blauwe kiekendief man (Circus cyaneus) Foto: ©Geert Lamers

 

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden en bouwen hun nest op de grond. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Ook in vochtige duinvalleien en op heidevelden kan men ze aantreffen. Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen, maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze muizen vangen die zich verschuilen in plukken hooi.

 

Het gaat niet goed met de blauwe kiekendief. Ze komen nog maar op enkele plaatsen voor in Nederland. Hier broeden ze vooral op de Waddeneilanden, in de Oostvaardersplassen en in Friesland. Het mannetje van blauwe kiekendief is polygaam en kan er  meerdere vrouwtjes op nahouden. Ooit is op Terschelling een mannetje met 7 vrouwtjes aangetroffen.

De populatie uit Nederland overwintert grotendeels in West-Europa (o.a. Frankrijk). De vogels die we in de winter in Nederland aantreffen komen voor het merendeel uit Scandinavië. Enkele exemplaren uit Nederland blijven echter in ons land. Ook in onze omgeving zijn in de winterdag blauwe kiekendieven waar te nemen.

 

Wil je meer te weten komen over deze toch enigszins geheimzinnige vogel kom dan op 5 april om 20.00 uur na de lezing over deze vogels. De lezing wordt gehouden in Horeca `De Sevewaeg`Markt 1 Sevenum tegenover de Kerk.

 

Toon Selten. 

Top