Vogelwerkgroep ’t Hökske het jaar rond | 28 april 2015

Wat doet een vogelwerkgroep zoal het hele jaar? Nou dat is niet zo weinig. Dat kun je uitgebreid zien via de buttons aan de linkerzijde van deze website.

 

Het is ook mogelijk om van maand tot maand in het kort aan te geven wat er gebeurd. Daarnaast worden er door de leden dikwijls nog kleine activiteiten onderling geregeld zoals kleine excursies naar bepaalde vogels of plekken.

 

Hieronder de bezigheden van Mei.

De maand mei begint onze vogelwerkgroep anders dan de andere maanden. Beginnende andere maanden met onze maandelijkse bijeenkomst in de Sevewaeg, de maand mei beginnen we met ons jaarlijks weekend. Dit jaar gaan we naar de Wieden in de kop van Overijssel. De Wieden vormen met de Weerribben het grootste aaneengesloten moerasgebied van Nederland en is momenteel ondergebracht in Nationaal park Weerrribben-Wieden. Een gebied wat bestaat uit diverse schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos. Oprukkende oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, en rietlanden. Hier hopen we te kunnen genieten van de zwarte stern, purperreiger, hoempende roerdompen, de blauwborst, kleine karekiet, bosrietzanger, snor, ooievaars enz.

Maar niet alleen vogels hebben er hun plek gevonden. Ook de otter en de zeldzame grote vuurvlinder komen er voor. Verder is kenmerkend voor het gebied veel bijzondere planten als moeraswolfsmelk, parnassia, bitterzoet, groenknolorchis, krabbenscheer enz.

We verblijven die dagen in het mooie plaatsje Giethoorn. Met fluisterbootjes en per fiets gaan we het gebied verkennen. Er zal ook tijd worden vrijgemaakt om van het plaatsje en de omgeving te genieten. Natuurlijk hebben we ook onze maandelijkse bijeenkomst, maar in verband met de terugkeer van het weekend op de eerste maandag van de maand, houden we de bijeenkomst nu op de tweede maandag van de maand. Hier zal deze keer veel gesproken worden over wat we in het weekend beleefd hebben. Zoals altijd worden de activiteiten die, die maand en eventueel de daarop volgende tijd aan de orde komen besproken, en de werkzaamheden die daarmee samen hangen doorgenomen. Belangstellende zijn altijd welkom op deze bijeenkomsten. Ook in mei lopen de zogenoemde B.M.P. projecten door. Wat dit inhoud is bij de werkzaamheden in maart reeds beschreven. In maart is ook begonnen met het controleren van de nestkastjes. Ook hier is in de aflevering van maart uitvoerig beschreven wat dit inhoud. Bij de 2de controle op 26 maart hadden we hierbij het eerste ei. Helaas bleek dit nestkastje later gekraakt door een andere vogel. Op onze 4de controle op 20 april hadden we echter al 57 nestkastjes met eieren, 16 met nestbouw en er waren nog maar 3 kastjes waar nog niets was gebeurd. De bonte vliegenvangers zijn inmiddels gearriveerd en zullen deze kastjes wel snel bezetten. De weidevogelbescherming is inmiddels goed op gang gekomen. In het gebied wat ikzelf en mijn collega beloop zijn inmiddels 28 nesten gemarkeerd. Waarvan 1 grutto en 1 scholekster. Helaas zijn er ook al weer 2 nesten door werkzaamheden en 6 door predatie verloren gegaan. Bij de nesten die door predatie verloren gingen, was helaas ook het gruttonest wat we al verschillende jaren niet meer gevonden hadden. Het bijzonder was dat dit op akkerland lag. We hebben in het gebied wat wij bijhouden heel veel last van kraaien die daar door jagers met voer gelokt worden om daarna af te schieten. We zijn in april ook reeds begonnen met het controleren van de bosuilenkasten. Hiermee gaan we verder en er zullen ook controles gaan plaatsvinden van de kerkuilen en steenuilen. Eind mei nemen we ook weer deel aan de 'Nacht van de Rallen'. We tellen dan de rallen die in het gehele gebied van de Mariapeel voorkomen. Dit gebeurt in heel Nederland in moerasachtige gebieden waar deze soorten voortkomen. De meest bekende zijn waterhoentjes, meerkoeten, waterral. Minder bekend zijn het porseleinhoen, het kleine en kleinst waterhoen. De laatste drie zullen we in de Mariapeel wel niet aantreffen maar hopen we wel op ons weekend te horen, zien zou wel heel uitzonderlijk zijn. Als het weer daarvoor geschikt is gaan we o.a. weer in de Schadijkerheide en Mariapeel ’s avonds Nachtzwaluwen tellen. Hiervoor zijn warme avonden nodig als er veel insecten vliegen. Ook zullen er deze maand op diverse plaatsen Oeverzwaluw tellingen plaats vinden.

Je ziet het, ook mei is weer een maand vol activiteiten.

Top